دیکشنری های زبان آلمانی
@deutschlernen1

Wörterbuch
19  
دیکشنری های زبان آلمانی
2017-08-11 

Tourist APP. 🔴👆👆. نرم افزار مترجم چند زبانه. آندروید

https://t.me/joinchat/AAAAAD7aipkRUH6OAH2hAg
تمامی ورژن های اصلی لانگن شایدت در اینجا💯👇
@deutschlernen1
دیکشنری های زبان آلمانی
2017-04-06 

🔴👆👆. پک دودن Dudenwörtebücher. آلمانی آلمانی. آندروید. بعد از نصب دیتا دانلود شود

https://t.me/joinchat/AAAAAD7aipkRUH6OAH2hAg
تمامی ورژن های اصلی لانگن شایدت در اینجا 💯👇
@deutschlelernen1
دیکشنری های زبان آلمانی
2017-04-06 

🔴👆👆. دودن Duden Fremdwörterbuch. کلمات خارجی که وارد زبان آلمانی شده اند. آندروید

بعد از نصب دیتا دانلود شود
https://t.me/joinchat/AAAAAD7aipkRUH6OAH2hAg
تمامی ورژن های اصلی لانگن شایدت
@deutschlernen1
دیکشنری های زبان آلمانی
2017-03-12 

🔴👆👆. دیکشنری چند زبانه Dict.cc. آندروید(سرچ افلاین بعد از دانلود)

به تصاویر راهنما توجه شود.
https://t.me/joinchat/AAAAAD7aipkRUH6OAH2hAg
تمامی ورژن های اصلی لانگن شایدت در اینجا 💯👇
@deutschlernen1
دیکشنری های زبان آلمانی
2017-03-12 

🔴👆👆. دودن Duden. آلمانی آلمانی. آندروید. بعد از نصب دیتا دانلود شود

https://t.me/joinchat/AAAAAD7aipkRUH6OAH2hAg
تمامی ورژن های اصلی لانگن شایدت در اینجا 💯👇
@deutschlelernen1
دیکشنری های زبان آلمانی
2017-03-03 

🔺🔻🔺🔻. https://de.langenscheidt.com/deutsch-persisch/gut. 🔻🔺🔻🔺

🔵 Langenscheidt ☑️
📉آلمانی به فارسی
فارسی به آلمانی
دیکشنری های زبان آلمانی
2017-01-24 

🔴توجه بفرمایید. لطفا برای حمایت از کانال و استفاده بقیه زبان آموزان از دیکشنری ها ،پیام های کانال را برای دوستانتون فروارد کنید.🙏متشکرم

دیکشنری های زبان آلمانی
2017-01-23 

🔴مابقی ورژن ها به زودی قرار داده خواهند شد.🔴. https://t.me/joinchat/AAAAAD7aipkRUH6OAH2hAg

تمامی ورژن های اصلی لانگن شایدت در اینجا 💯👇
@deutschlernen1
دیکشنری های زبان آلمانی
2017-01-23 

🔴👆👆. دیکشنری Langenscheidt. مخصوص کامپیوتر( به عکس های راهنما توجه شود❗️ )

آلمانی آلمانی
https://t.me/joinchat/AAAAAD7aipkRUH6OAH2hAg
تمامی ورژن های اصلی لانگن شایدت در اینجا 💯👇
@deutschlernen1
دیکشنری های زبان آلمانی
2017-01-23 

German - Persian. دیکشنری آلمانی فارسی. آندروید

https://t.me/joinchat/AAAAAD7aipkRUH6OAH2hAg
تمامی ورژن های اصلی لانگن شایدت در اینجا 💯👇
@deutschlernen1