كلينيك تخصصي زبان
@hotenglish

I want you to speak English انگليسي در دنياي واقعي را با ما بياموزيد.
939  
كلينيك تخصصي زبان
2019-03-29 

Amu Nowruz also known as Papa Nowruz, is a fictional figure in Iranian folklore.

According to the folkore he appears annually at the beginning of spring, together with his companion Haji Firuz, to mark the beginning of Nowruz, the Iranian New Year. He is the husband of Nane Sarma, who shares a traditional love story with him in which they can meet each other only once a year.
.
.
.
.
عمو نوروز که بابا نوروز هم شناخته می‌شود، یک شخصیت خیالی در فرهنگ عامه ایرانی است. طبق این باور عامه، او هر سال در ابتدای بهار همراه با حاجی فیروز سر و کله‌اش پیدا می‌شود تا آغاز نوروز، سال نو ایرانی را نشان دهد. عمو نوروز همسر ننه سرما است که از دیرباز داستانی عاشقانه با او دارد‌. آن‌ها تنها یک‌بار در سال می‌توانند همدیگر را ببینند.
@hotenglish #nowruz #reading
كلينيك تخصصي زبان
2019-03-27 

New Year's resolution or New Year resolution: .

A decision or a promise that you make to yourself to start doing something good or stop doing something bad on the first day of the year to improve yourself to a better person.
قول و قرار سال جدید:
تصمیم یا قولی که اول سال جدید به خودت می‌دی تا یه کار خوب رو شروع یا یه کار بد رو متوقف کنی تا تبدیل به آدم بهتری بشی.
@hotenglish #video #phrases #vocabulary
كلينيك تخصصي زبان
2019-03-26 

👉 The short history of Nowruz, the persian new year celebration.

✅ some adjectives from the movie:
👉 kind 👉 knowledgeable 👉 happy 👉 hardworking 👉 sad 👉 miserable 👉 joyous .
.
تاریخچه کوتاه نوروز، جشن سال نو پارسی .
@hotenglish #vocabulary #video
كلينيك تخصصي زبان
2019-01-04 

#idiom. #اصطلاح. ⏰once and for all . ⚜️یکبار و برای همیشه. مثال:

Ⓜ️I am asking you once and for all .
🏮من یکبار و برای همیشه ازت می پرسم.
⏰time will tell .
⚜️زمان نشان خواهد داد.
مثال:
Ⓜ️who knows what the future will bring.time will tell
🏮کی می داند که در آینده چه خواهد شد. زمان به ما نشان خواهد داد.
@hotenglish
كلينيك تخصصي زبان
2019-01-03 

⭐️ Story of the rabbit and the turtle. ⭐️ داستان خرگوش و لاکپشت

#hotenglish #reading #story #listening
كلينيك تخصصي زبان
2018-12-31 

Wishing you a new year rich with the blessings of love, joy, and laughter.

Wishing you good health, happiness, and success in the coming year and always. Happy New Year
برایت سالی نو سرشار از عشق، لذت و خنده آرزو دارم. سلامت، خوشبختی و موفقیت در سال پیش رو و تا همیشه برایت می‌خواهم. سال نو مبارک
#hotenglish
كلينيك تخصصي زبان
2018-12-28 

تفاوت بین. Shall and May. (a) May I shut the door? (b) Shall I shut the door?

May I shut the door?
این جمله یعنی خودتان میخواهید در را ببندید و اجازه می‌گیرید برای بستن.
Shall I shut the door?
این جمله یعنی میخواهید بپرسید که طرف مقابل می‌خواهد در را ببندید یا نه.
@hotenglish #common_mistakes #اشتباهات_رایج
كلينيك تخصصي زبان
2018-12-28 

You can cry or complain a lot but you will not get my sympathy.

یعنی میتونی هر چی دلت خواست گریه یا شکایت کنی، اما هیچ تاثیری روی من نداره
@hotenglish #idiom #song #music
كلينيك تخصصي زبان
2018-12-28 

"Cry Me a River" is a song recorded by Justin Timberlake

اصطلاح امروز از آهنگ "Cry me a river" از جاستین تیمبرلیک
@hotenglish #idiom #song
كلينيك تخصصي زبان
2018-12-28 

❌ The teacher asked me what games did I play? ✅ The teacher asked me what games I played.

معلم ازم پرسید چه بازیهایی کردم.
⚠️ همیشه بعد از نقل قول غیر مستقیم ترتیب جمله به این شکل است:
فاعل ➕ فعل
🚦و دیگر از افعال کمکی did، do، و غیره استفاده نمیشود.
@englishland017
💢چند مثال دیگر
❌I asked him how much did he pay?
✅I asked him how much he payed.
❌She asked John what did he eat?
✅She asked John what he ate.
@hotenglish #common_mistake