شیرینی زبان
@shirinizaban2017

مطالب گوناگون زبان شیرین انگلیسی همراه با نکات آموزشی زبان و فنون ترجمه آماده همکاری در پروژه‌های ترجمه لینک تماس با ادمین: (نظرات ارزشمند خود را با ما در میان بگذارید) @truth60 اینستاگرام Https://www.instagram.com/english_and_everything
186  
شیرینی زبان
2019-03-21 

تدریس زبان فارسی توسط یک آمریکایی. موضوع تدریس:

برخی تعارف‌های فارسی مثل چاکرم، نوکرم، مخلصم 😄
@shiriniZaban2017
شیرینی زبان
2018-08-25 

🔶🔶 استرس در کلمات. ۱.معمولاً تکیه هر کلمه روی ریشه کلمه است.

غالباً در اسمها چون ریشه کلمه در بخش اول می باشد تکیه روی بخش اول است.
✅ ‘doctor ‘paper
2. معمولاً در فعل ها چون ریشه کلمه در بخش دوم است تکیه روی بخش دوم است.
✅ be’gin en’joy
3. اکثر پسوندها مانند (ful – ness- est- er- or- ing- en- ed- es) تکیه ندارند.
✅ watches – ‘worked – ‘broken – ‘playing – ‘actor – ‘teacher –‘biggest – ‘kindness – ‘useful
4. اکثر پیشوندها مانند (be – re – pre – mis – in – un – im) تکیه ندارند.
✅ Im’possible – un’happy – mis’take – re’port – pre’tend – be’fore
5. در کلماتی که با tele شروع می شوند تکیه روی tele می باشد.
✅ ‘telephone ‘television
6. در اسامی روزهای هفته، اسامی فصل ها تکیه روی بخش اول است.
✅ ‘Sunday ‘summer ‘holiday
7. سیلاب قبل از tion دارای تکیه است.
✅ ’dictionary infor’mation conver’sation
8. در کلماتی که به teen ختم می شوند تکیه روی teen می باشد.
✅ fif‘teen six’teen
9. در کلماتی که به nese ختم می شوند تکیه روی nese می باشد.
✅ Chi’nese Japa’nese
10. در اعدادی که به ty ختم می شوند تکیه روی قسمت اول است.
✅ ‘forty ‘fifty
11. در اسمهای مربوط به روابط خویشاوندی تکیه روی بخش اول است.
✅ ‘mother ‘brother ‘sister ‘brother – in – law
12. در اسامی مرکب (noun + noun) تکیه روی بخش اول است.
✅ ‘classroom ‘football
13. در ترکیب (noun + adjective ) استرس روی اسم قرار دارد .
✅ green ‘house cheap ‘skates
14. هرگاه بخشی از کلمه صدای اِ کوتاه /ə/ بدهد آن بخش از کلمه دارای تکیه نیست و تکیه روی بخش دیگر است.
✅ a’gain a’bout
15. ضمائر، حروف تعریف، حروف اضافه و افعال Modal و کلمات مخفف دارای تکیه ضعیف هستند.
✅ It’s ‘good
16. در ترکیباتی که با good شروع می شود مانند good bye استرس روی کلمه بعدی است.
✅ good ‘bye good ‘morning
17. در ضمایر انعکاسی استرس روی کلمه self قرار دارد.
✅ my’self your’self
18. در دو بخشی های مختوم به ow استرس روی بخش اول قرار دارد.
✅ ‘borrow ‘yellow
19. در بعضی از کلمات با تغییر استرس اسم به فعل تبدیل می شود.
✅ ‘import(noun) im’port(verb)
‘present(noun) 💥
شیرینی زبان
2018-05-30 

حقیقت، حقیقت است، حتی اگر کسی آن را باور نکند. دروغ هم دروغ است، حتی اگر همه آن را باور کنند.

@shiriniZaban2017
شیرینی زبان
2018-05-16 

#grammar. 💦🌷اشتباهات رایج انگلیسی 🌷💦. Busy + -ing. مشغول کردن یا بودن

نادرست:
He was busy to study the exams.
درست:
He was busy studying for the exams.
ترجمه: او مشغول مطالعه برای امتحان بود.
Worth + -ing
ارزش (داشتن)، ارزشمند (بودن)، قابل (بودن)
نادرست:
Is today's film worth to see?
درست:
Is today's film worth seeing?
ترجمه: فیلم امروز ارزش دیدن داره؟
@shiriniZaban2017
شیرینی زبان
2018-03-30 

Today, you are the oldest you've ever been and the youngest you'll ever be.

امروز، نسبت به گذشته‌ات، در پیرترین حالت، و نسبت به آینده‌ات، در جوان‌ترین حالت خود هستی‌.
@shiriniZaban2017
شیرینی زبان
2018-03-20 

يا مُقلّبَ القلوبِ و الأبصار. Oh reformer of hearts and minds

ای دگرگون کننده ی قلب ها و چشم ها
يا مُدبِّرَ الليلِ و النَّهار
Director of day and night
ای گرداننده و تنظیم کننده ی روزها و شب ها
یا مُحوِّلَ الحَولِ و الأحوال
and transformer of conditions
ای تغییر دهنده ی حال انسان و طبیعت
حوِّل حالَنا إلى أحسنِ الحال
Change ours to the best in accordance with your will
حال ما را به بهترین حال دگرگون فرما
@shiriniZaban2017
شیرینی زبان
2018-03-17 

نوشته‌هایی که کاسبان انگلیسی‌زبان برای ندادن نسیه استفاده می‌کنند: 😉. 1.

In God we trust, all others pay cash.
ترجمه: ما (فقط) به خدا اعتماد داریم. بقیه باید پول بِدن (نام یک کتاب هم هست. بخش اول هم جمله‌ای است که روی پول‌های آمریکا درج شده است).
2. No credit.
3. No credit given. Please don't ask.
4. We don't give credit.
5. Only cash.
@shiriniZaban2017
شیرینی زبان
2018-03-10 

The best teachers are those who show you where to look, but don't tell you what to see.

Alexandra K. Trenfor
بهترين معلم‌ها آنهايی هستند
كه به تو نشان می‌دهند كجا را نگاه كنی،
اما نمی‌گويند چه ببينی ...
@shiriniZaban2017
شیرینی زبان
2018-03-09 

W - Wonderful. O - Outstanding. M - Marvelous. A - Adorable. N - Nice

Happy Women's Day!
👱‍♀👩👵🧕👷‍♀👩‍✈️👩‍⚖🤱
شیرینی زبان
2018-02-23 

‏«آموزش زبان انگلیسی Expert» را در بازار اندروید ببین:

http://cafebazaar.ir/app/?id=com.expert_apps.expert&ref=share