Spanish_Five
@spanish_five

Five Spanish words with English and Persian translation. پَنج کَلمه اِسپانیایی با تَرجُمِه فارسی وَ اِنگِلیسی. 🇪🇸 🇬🇧 🇮🇷 Sources: SpanishDict Oxford Dictionary @Contact_FarzadP
152  
Spanish_Five
2018-02-05 

🌐-154. 1- terco= stubborn= لجوج- کله شق. 🇪🇸Deja de ser tan terco y toma tu medicina ya.

🇬🇧Stop being so stubborn and take your medicine already.
🇮🇷 اینقدر لجوج نباش و دارویت را همین الان بخور.
➖➖➖➖➖➖
2- formidable= fantastic= شگفت انگیز- فوق‌العاده
🇪🇸 Tuvimos una celebración formidable.
🇬🇧 We had a fantastic celebration.
🇮🇷جشن فوق‌العاده ای داشتیم.
➖➖➖➖➖➖
3- acumular= to accumulate- amass= انباشتن- افزوده شدن
🇪🇸Se acumula mucho polvo aquí.
🇬🇧A lot of dust gathers here.
🇮🇷گرد و خاکِ زیادی اینجا انباشته می شود.
➖➖➖➖➖➖
4- la cisterna= tank- cistern= مخزن
🇪🇸El agua que se acumula el la cisterna del jardín procede de la lluvia.
🇬🇧The water stored in de cistern in the garden comes from rain water.
🇮🇷
آبی که در مخزن باغ جمع می شود از آب باران است.
➖➖➖➖➖➖
5- fallar
🇪🇸Si no prácticas, vas a fallar.
🇬🇧If you don't practice, you're going to fail.
🇮🇷اگر تمرین نکنی، شکست خواهی خورد.
@Spanish_Five
Spanish_Five
2018-01-28 

🌐-153. 1- insolente= insolent-impudent= گستاخ- پر رو

🇪🇸El capitán castigó al marinero por darle una respuesta insolente.
🇬🇧The captain punished the sailor for giving him an insolent answer.
🇮🇷 کاپیتان، ملوان را برای دادن جواب گستاخانه تنبیه کرد.
🇪🇸Es una insolente.
🇬🇧 She is so rude.
🇮🇷او دختر بی ادبی است.
➖➖➖➖➖➖
2- disipar=dispel= برطرف کردن
🇪🇸La explicación de Juan disipó mis temores de que estuviera enfadado conmigo.
🇬🇧 Juan's explanation dispelled my fears that he was angry with me.
🇮🇷توضیحات خوان نگرانیم را از اینکه او از دستم ناراحت بوده را برطرف کرد.
➖➖➖➖➖➖
3- vano=vain= بیهوده- بی فایده
🇪🇸Mis esfuerzos para ayudarlo fueron vanos.
🇬🇧My efforts to help him were in vain.
🇮🇷تلاش هایم برای کمک به او بیهوده بود.
🇪🇸Son excusas vanas, no sirvirán para nada.
🇬🇧 They're pointless excuses, they won't help at all.
🇮🇷اینها بهانه های بیهوده هستند، به هیچ دردی نمی خورند.
➖➖➖➖➖➖
4- corromper=to corrupt= فاسد کردن
🇪🇸El dinero y poder lo corrompieron convirtiéndolo en un tirano.
🇬🇧 Money and power corrupted him, turning him into a tyrant.
🇮🇷پول و ثروت او را فاسد و تبدیل به یک مستبدِ زورگو کردند.
➖➖➖➖➖➖
5- acertado= correct-good= درست- صحیح
🇪🇸El suyo fue un comentario muy acertado.
🇬🇧His remarks was very much to the point.
🇮🇷اظهار نظرش خیلی درست بود.
🇪🇸No me parece muy acertado su desicisión.
🇬🇧I don't think it was a good decision.
🇮🇷به نظرم تصمیمت خیلی صحیح نیست.
@Spanish_Five
Spanish_Five
2018-01-27 

🌐-152. 1- sandez= nonsense= مزخرف-چرت و پرت. 🇪🇸¡No digas sandeces!

🇬🇧 Don't talk nonsense!
🇮🇷مزخرف نگو.
➖➖➖➖➖➖
2- retener= to keep- to hold= to retain= نگه داشتن
🇪🇸Mi trabajo es lo único que me retiene aquí.
🇬🇧 My work is the only thing that keeps me here.
🇮🇷کارم تنها چیزی هست که من را اینجا نگه می دارد.
➖➖➖➖➖➖
3- el hueco= gap- hole- hollow= درز- فضای خالی- سوراخ-گودی
🇪🇸 Vincent esconde efectivo en un hueco en la pared detrás del sofá.
🇬🇧 Vincent hides cash in a hollow in the wall behind the sofa.
🇮🇷وینسنت در پشت مبل، درون سوراخ دیوار پول مخفی می کند.
🇪🇸La niña traía una oruga en el hueco de la mano.
🇬🇧The little girl carried a caterpillar in the hollow of her hand.
🇮🇷 دختر بچه در دستش یک کرم حشره داشت.(حمل می کرد)
➖➖➖➖➖➖
4- resbalar= to slip= سُر خوردن
🇪🇸 Resbalé y me golpeé la cabeza contra la silla cuando caí.
🇬🇧I slipped and hit my head against the chair when I fell.
🇮🇷سُر خوردم و سرم خورد به میز وقتی خوردم زمین.
➖➖➖➖➖➖
5- holgazán= loafer- lazy= تنبل
🇪🇸levántate y empieza a estudiar para el exam, niño holgazán.
🇬🇧Get up and start studying for the exam, you lazy boy.
🇮🇷بلند شو‌ و شروع کن برای امتحان درس بخون، پسر تنبل.
@Spanish_Five
Spanish_Five
2018-01-23 

🌐-151. 1- fanfarrón= braggart= آدم لاف زن. 🇪🇸No seas fanfarrón.

🇬🇧Stop bragging.
🇮🇷چاخان نکن./ لاف نزن.
➖➖➖➖➖➖
2- chiflado= crazy- nuts= خل- دیوانه
🇪🇸Está chiflado si cree que voy a perdonarlo.
🇬🇧 He's nuts if he thinks I'll forgive him.
🇮🇷دیوانه است اگر فکر می کند او را می بخشم.
🇪🇸Está chiflado por ti.
🇬🇧 He is crazy about you.
🇮🇷دیونه ات هست.(خیلی دوستت داره.)
➖➖➖➖➖➖
3- tarado= idiot- crazy= احمق- دیوانه
🇪🇸Hay que ser tarado para meterse al mar con este frío.
🇬🇧You have to be crazy to dive into the sea in this cold weather.
🇮🇷 باید احمق باشی که توی این سرما بری داخل دریا.
➖➖➖➖➖➖
4- coraje= courage =شجاعت-جرات
🇪🇸Tuvo el coraje de reconocer su error.
🇬🇧He had the courage/the guts to admit his mistake.
🇮🇷او شجاعتش را داشت که به خطای خود اعتراف کند.
➖➖➖➖➖➖
5- pésimo= terrible = بسیار بد
🇪🇸Hoy tuve un día pésimo. Por favor, déjame en paz.
🇬🇧I had a terrible day today. Please, leave me alone.
🇮🇷امروز روز خیلی بدی داشتم. لطفا تنهام بگذار.
@Spanish_Five
Spanish_Five
2018-01-22 

🌐-150. 1- blando= soft= نرم. 🇪🇸Las camas del hotel eran sorprendentemente blandas.

🇬🇧The hotel beds were surprisingly soft.
🇮🇷تخت های هتل به صورت غیرمنتظره ای نرم بودند. (خیلی نرم بودند.)
➖➖➖➖➖➖
2- emprender= to undertake= بعهده گرفتن-متقبل شدن
🇪🇸De los cinco científicos que emprendieron la expedición al Ártico, regresó solo uno.
🇬🇧Only one of the five scientists who undertook the Artic expedition returned home.
🇮🇷از پنج نفر دانشمندی که ماموریت قطب را بعهده گرفته بودند تنها یک نفر (زنده) بازگشت.
➖➖➖➖➖➖
3- ceñido= tight= تنگ
🇪🇸No me gustan las faldas ceñidas.
🇬🇧 I don't like tight skirts.
🇮🇷 از دامن های تنگ خوشم نمی آید.
➖➖➖➖➖➖
4- ajustado= tight= تنگ
🇪🇸Me compré un pantalón tan ajustado que no puedo ni sentarme.
🇬🇧The pants I bought are so tight I can't even sit down.
🇮🇷شلوار چنان تنگی خریدم که حتی نمی تونم( باهاش) بشینم.
➖➖➖➖➖➖
5- asequible=accessible- affordable= قابل دسترس، مناسب
🇪🇸La educación debe ser asequible a todos.
🇬🇧 Education must be accessible to all.
🇮🇷 تحصیل باید برای همه قابل دسترس باشد.(توانایی تحصیل باید برای همه وجود داشته باشد.)
🇪🇸Esos zapatos están muy caros y no son asequible a mi bolsillo.
🇬🇧Those shoes are very expensive and not really within my reach.
🇮🇷 آن کفشها خیلی گران هستند و(خرید آنها) از توان مالی من خارج است.
@Spanish_Five
Spanish_Five
2018-01-21 

🌐-149. 1- atrevido= brave-daring= جسور- با شهامت. 🇪🇸¿Te vas a vivir allí?

Eres muy atrevido.
🇬🇧Are you going to live there? That's very brave of you.
🇮🇷می خواهی آنجا زندگی کنی؟ خیلی جسور هستی.
➖➖➖➖➖➖
2- la ganga= bargain= خرید ارزان- چانه زدن
🇪🇸Estos zapatos fueron una verdadera ganga.
🇬🇧 These shoes were a real bargain.
🇮🇷این کفشها خیلی ارزان بودند.
(خرید این کفشها معامله خوبی بود.)
➖➖➖➖➖➖
3- La desdicha= misfortune= بدشانسی-بدبیاری
🇪🇸Tuvo la desdicha de nacer ciego.
🇬🇧He had the misfortune to be born blind.
🇮🇷او این بد شناسی را داشت که نابینا به دنیا بیاید.
➖➖➖➖➖➖
4- La moraleja= moral= نتیجه برداشتی از یک داستان یا حکایت
🇪🇸La moraleja de del cuento es que nunca debes mentir.
🇬🇧The moral of the story is that you should never lie.
🇮🇷 نتیجه داستان این است که نباید هرگز دروغ بگویی.
➖➖➖➖➖➖
5- Chiflar/silbar= to whistle= سوت زدن
🇪🇸¿Sabes chiflar?
🇬🇧Can you whistle?
🇮🇷بلدی سوت بزنی؟
@Spanish_Five
Spanish_Five
2017-10-10 

🌐-148. 1- *La matriculación* = registration- license plate =ثبت نام- پلاک ماشین

🇪🇸La matriculación para el semestre comienza el 15 de mayo.
🇬🇧Registration for semester begins March15th.
🇮🇷ثبت نام ترم 15 مارس شروع می شود.
🇪🇸El ladrón cambió la matricula del auto.
🇬🇧The thief changed the license plate on the car.
🇮🇷دزد پلاک ماشین را عوض کرد.
➖➖➖➖➖➖
2- * El cachorro*= puppy- cub= توله سگ- توله
🇪🇸Es mejor no molestar una osa con sus cachorros.
🇬🇧It's best not to bother a mother bear with her cubs.
🇮🇷بهتر است یک خرس مادر با توله هایش را اذیت نکنی.
➖➖➖➖➖➖
3- *El rastro*= trace= جای پا
🇪🇸No se puede caminar por la nieve sin dejar algún rastro.
🇬🇧You cannot walk on snow without leaving some trace.
🇮🇷نمی شود روی برف ها راه رفت بدون اینکه رد پایی از خود جای بگذاری.
➖➖➖➖➖➖
4- *La jerga*= slang= اصطلاح
🇪🇸En la jerga de Argentina, guita significa dinero.
🇬🇧In Argentina, "guita" is slang for "money".
🇮🇷در آرژانتین به پول(dinero) در اصطلاح guita می گویند.
➖➖➖➖➖➖
5- *perjudicial* = harmful= مضر
🇪🇸El consumo de tabaco es perjudicial para la salud.
🇬🇧Smoking cigarettes is harmful to one's health.
🇮🇷مصرف دخانیات برای سلامتی مضر است.
@spanish_five
Spanish_Five
2017-08-22 

🌐-147. 1- *El imán*= magnet= آهن ربا. 🇪🇸Usé un imán para encontrar la aguja que se cayó al piso.

🇬🇧I used a magnet to find the needle that fell on the floor.
🇮🇷از یک آهن ربا استفاده کردم تا سوزنی که بر روی زمین افتاد را پیدا کنم.
➖➖➖➖➖➖
2- *contemplar*= to gaze at= نگریستن-دیدن
🇪🇸Fuimos al monte para contemplar las estrellas.
🇬🇧We went to the mountains to gaze at the stars.
🇮🇷ما به کوهستان رفتیم تا به ستاره ها نگاه کنیم.
➖➖➖➖➖➖
3- *encomendar*= entrust= سپردن- واگذار کردن
🇪🇸Le han encomendado la dirección de la empresa.
🇬🇧Management the company has been entrusted to her.
🇮🇷مدیریت شرکت به او واگذار شده است.
➖➖➖➖➖➖
4- *sacudir*= to shake= تکان دادن-ضربه زدن
🇪🇸Los monos sacudieron las ramas del árbol encima de nosotros.
🇬🇧The monkeys shook the branches of the tree above us.
🇮🇷میمون ها شاخه های درختِ بالای سرمان را تکان دادند.
🇪🇸Sacude la botella para mezclar los ingredientes.
🇬🇧Shake the bottle to blend the ingredients.
🇮🇷بطری را تکان بده تا محتویاتش مخلوط شوند.
➖➖➖➖➖➖
5- *audacia*= courage- daring= شجاعت-جسارت
🇪🇸Se enfrentó a la situación con audacia.
🇬🇧She faced up to the situation with courage
🇮🇷او با شجاعت با مسأله روبرو شد.
@spanish_five
Spanish_Five
2017-07-29 

🌐-146. 1- *hartar*= to get tired of= خسته شدن از چیزی- آزردن

🇪🇸Suelo ser una persona paciente, pero ayer las quejas de tu hermano me hartó.
🇬🇧Usually I am a patient person, but yesterday I got tired of of your brother's​ complaining.
🇮🇷من معمولا آدم صبوری هستم، اما دیروز از غُر زدن های برادرت خسته شدم.
➖➖➖➖➖➖
2- *Patio*= yard-patio=حیاط
🇪🇸Si hace sol, podemos almorzar en el patio.
🇬🇧If it's sunny, we can have lunch in the patio.
🇮🇷اگر هوا آفتابی باشد می توانیم در حیاط نهار بخوریم.
➖➖➖➖➖➖
3- *desván*= attic= اتاق زیر شیروانی
🇪🇸Los juguetes viejos están en el desván.
🇬🇧The old toys are in the attic.
🇮🇷اسباب بازی های قدیمی در اتاق زیر شیروانی هستند.
➖➖➖➖➖➖
4- *contener*= to contain= محتوی بودن،دارا بودن
🇪🇸El cajón contenía solo un pequeño cuaderno.
🇬🇧The drawer contained nothing but a small notebook.
🇮🇷در کشو چیزی جز یک دفترچه یادداشت کوچک نبود.
🇪🇸La carta contenía acusaciones muy serias.
🇬🇧The letter contained some very serious acusaciones.
🇮🇷نامه حاوی چند اتهام خیلی جدی بود.
➖➖➖➖➖➖
5- *imprescindible*= essential=ضروری
🇪🇸Es imprescindible tener conocimiento de inglés.
🇬🇧It is essential to know some English.
🇮🇷ضروری است (لازم است) که انگلیسی بلد باشی.(آشنا باشی)
🇪🇸En cualquier relación, es imprescindible que uno esté dispuesto a escuchar a la otra persona.
🇬🇧In any relationship, it's essential that you will be willing to listen to the other person.
🇮🇷در هر رابطه ای ضروری است که تمایل داشته باشی به (حرف های) طرف مقابل گوش دهی.
@spanish_five
Spanish_Five
2017-07-24 

🌐-145. 1- *jaleo*=racket=row=mess= سر و صدا=هیاهو= بهم‌ریختگی

🇪🇸Perdón por este jaleo, es que acabo de llegar de viaje.
🇬🇧Excuse the mess, I've just got back from a trip.
🇮🇷بابت این بهم‌ ریختگی معذرت می‌خواهم، تازه از سفر برگشتم.
🇪🇸¿Para qué todo este jaleo? Es que no pueden jugar sin hacer ruido, chicos?
🇬🇧What's​ all this racket? Can't you kids play more quietly​?
🇮🇷اینهمه سر و صدا برای چیه؟ نمی تونید بدون شلوغ کردن بازی کنید بچه ها؟
➖➖➖➖➖➖
2- *cuerno*= horn=شاخ
🇪🇸El toro casi le calva el cuerno al matador en la pierna.
🇬🇧The bull almost thrust its horn into the matador's leg.
🇮🇷گاو تقریبا شاخش را در پای گاوباز فرو کرد.
➖➖➖➖➖➖
3- *moribundo*=dying= در حال مرگ
🇪🇸Aquella mujer moribunda con la mirada perdida fue en su día una chica llena de energía.
🇬🇧That dying woman with a lifeless gaze was an energetic girl.
🇮🇷آن زن در حال مرگ، با (آن) نگاه بی جان( زمانی یک) دختری پر انرژی بود.
➖➖➖➖➖➖
4- *navaja*=razor=تیغ صورت تراشی
🇪🇸Es muy peligroso afeitarse con una navaja desafiliada.
🇬🇧It's very dangerous to shave with a dull razor.
🇮🇷اصلاح کردن با تیغ کند خیلی خطرناک است.
➖➖➖➖➖➖
5- *vacilar*=to hesitate= تردید کردن-دو دل شدن
🇪🇸Ella vaciló un poco cuando le pedí que me prestara dinero.
🇬🇧She hesitated​ a little bit when I asked her to lend me money.
🇮🇷وقتی از او خواستم که (مقداری) پول به من قرض دهد اندکی تردید کرد.
@spanish_five